retsag.hu > Hírek-információk > Felhívások tájékoztatók > Lakástámogatás
Frisítve: 2011.10.01
 

Tájékoztató Lakástámogatási rendszer változásáról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2011. augusztus 31-ével megszűnik a szociális alapú gázár- és távhő ártámogatás, ezzel összefüggésben 2011. szeptember 1-jétől átalakul a lakásfenntartási támogatás rendszere.

A lakásfenntartási támogatás feltételrendszerét az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 7. §-a módosította. 

Az átalakítás főbb elemei:

A jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az öregségi nyugdíjminimum 250 %-ában (71.250 Ft) határozza meg a korábbi 150 % helyett, így a szociális gáz- és távhőtámogatás megszűnésével támogatás nélkül maradó jogosultak többsége befogadásra kerülhet a lakásfenntartási támogatás rendszerébe. 

A jövedelmi értékhatár megemelésével egyidejűleg eltörlésre került a lakásfenntartás elismert költségének jövedelmen belüli arányára vonatkozó előírás, amelynek eltörlésével tovább bővül a jogosultak köre.

Az új szabályok szerint a jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lesz.

A módosítás további intézkedésként bevezette az igénylők vagyoni helyzetének vizsgálatát

Az új szabályokat a 2011. augusztus 31-ét követően benyújtott kérelmek elbírálása során kell alkalmazni. 

A lakásfenntartási támogatás iránti igényeket a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál lehet benyújtani. 

Aki már eddig is jogosult volt a lakásfenntartási támogatásra, annak nem kell új igényt benyújtania, azt a megállapító határozatban foglalt ideig változatlanul megkapja. 

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

A havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét tartalmazó igazolást. 
 • a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, 
 • nyugdíjról szóló igazolás, 
 • GYES-ről, GYED-ről, GYET-ről a folyósító szerv igazolása,
 • gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági ítélet másolata, illetve a gyermektartási díj    összegéről a szülők között (peren kívül) létrejött megállapodás másolata,
 • az emeltösszegű családi pótlék jogerős megállapító határozatát
 • a fogyatékossági támogatás jogerős megállapító határozatát
 • az árvaellátást megállapító jogerős határozat másolata,
 • nyugdíjat- öregségi, özvegyi, rokkantsági- megállapító jogerős határozat másolata,
 • egyéni vállalkozók esetén a jövedelem igazolására az NAV által kiadott igazolás, 
 • a táppénzfolyósító szerv igazolása,
 • a lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról szóló szerződés, vagy a bérleti díjat tartalmazó megállapodás,
 • az ösztöndíjat folyósító szerv által kiállított igazolás,
 • valamint minden olyan egyéb igazolás, amely alkalmas a tényleges jövedelem megállapítására  (álláskeresési járadék megállapítását igazoló határozat, stb.)
Egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy évre visszamenőlegesen az 1 havi átlag nettó jövedelmet tartalmazó, az érintett által büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozatot. (amennyiben 1 évre visszamenőleg egyáltalán nem rendelkezett jövedelemmel, kérjük úgy erről is nyilatkozzék !)
 • 16. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolást
 • lakásbérleti illetve albérleti szerződés másolatát
 • lakás célú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészleténél a pénzintézet igazolását
 • a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolását 
 • (tulajdoni lap másolat, adás - vételi szerződés, közjegyzői okirat, stb.)
 • 3 havi közüzemi számla másolatát (gáz-, távhő-, villanyszámla, víz- és csatornadíjról szóló számla, szemétszállítás díja)
 • háztartási tüzelőanyagot forgalmazó által kiállított számlát
Rétság, 2011. szeptember 28.
Hutter Jánosné s.k.
jegyző
 
Linkajánló a témához
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról »