retsag.hu > Városunk > A város címere
Frisítve: 2011.01.18.
A város címere
 
A képre kattintva nagyobb méretben is letölthető!
A képre kattintva nagyobb méretben is letölthető!
A képre kattintva nagyobb méretben is letölthető!

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 /1997. / VI.30./ Rendelete A helyi címer és zászló használatának rendjéről.

Rétség Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 1. §. /6/ bekezdésének a. pontjában biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

Az önkormányzat jelképei.
1. §. Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló. 

A jelképek leírása.
2. §. /1/ Rétség város címere: / a továbbiakban címer / kerektalpú, osztott mezejű pajzs, kék mezőben elhelyezett ezüst színű, három karéjú falevél, a pajzstalpnál két egyefonódó zöld dombív.
/2/ Rétség város zászlója / lobogója/: ezüst alapszínű, 90 x 180 cm-es álló téglalap, az alsó szélén ezüst rojtokkal. A zászló felső szélétől 53 cm-re középen, 50 cm. szélességű címer, felette.fekete kontúr betűkkel RÉTSÁG  felirat.

A címer használatának kőre és szabályai.
3. §./1/ A címer utaló és díszítő jelképként - engedély nélkül - az alábbi esetekben használható és alkalmazható.
a./ a városháza, és intézményei épületein, tanácskozótermeiben valamint más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben,
b./ az önkormányzat képviselő-testülete, annak bizottságai, a Polgármesteri Hivatal valamint az önkormányzat intézményei által kiadott, vagy megbízásuk alapján készült kiadványokon ,
c./ az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken,
d./ a képviselő-testület bizottságai, a polgármester, települési képviselők, részére készített levélpapíron, a települési képviselők és Polgármesteri Hivatal dolgozóinak névkártyáin,
e./ a város közigazgatási határnál lévő táblán, és az utak mellett elhelyezett eligazító táblákon,
f./ az önkormányzat körpecsétjén, amely 35 mm átmérőjű bélyegző, és Rétség Város Önkormányzat körirattal van ellátva.
/2/ Az önkormányzat címerével ellátott körpécsét az önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, valamint kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.
/3/ Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
4. §. Magánszemély a foglalkozásának /hivatásának/ gyakorlása során és a 3. §.-ban fel nem sorolt jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a tevékenysége során vagy szervezete jelképeként a címert engedély nélkül nem használhatja.
5. §. /1/ A címer használatát kérelemre, a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezheti.
/2/ Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért évi 1.000- 50.000 Ft ig terjedő díjat kell fizetni.
/3/ A címer használatáért fizetendő díjat a /2/ bekezdésben rögzített összeghatáron belül az összes körülmény - így különösen a konkrét felhasználási cél, előállítandó mennyiség, megjelenés forma- figyelembe vételével a polgármester állapítja meg.
/4/ A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: a./ a kérelmező megnevezését, címét,
b./ a címer használat célját,
c./ az előállítani kívánt mennyiséget /darabszámot/, d. / a címer előállításának anyagát,
e./ terjesztés, illetve forgalombahozatal esetén annak módját, f./ a használat időtartamát,
g./ a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát / rajzát, fénymásolatát stb/, h./ a felhasználásért felelős személy megnevezését.
/5/ A címer felhasználására vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: a./ az engedélyes megnevezését és címét,
b./ az előállítás anyagát,
c./ az engedélyezett felhasználás célját,
d./ az előállításra engedélyezett mennyiséget,
e. / a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,
f./ a terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket, g./ a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését.
/6/ A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.
/7/ Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.
6.§. /1/ A címert a rendelet mellékletét képező címer-dokumentációnak megfelelően szabad ábrázolni. A címer kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
/2/ Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor engedélyezhető, hogy az a hordozó tárgy anyagának /fém, fa, bőr, kerámia/ színében jelenjen meg.

Zászló használatának köre és szabályai.
7. §. /1/ A zászló lobogó formájában is használható. A zászló /a lobogó/ vagy annak méretarányos változatai használhatók:
a./ hivatalos nemzeti ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
b./ a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén, c./ a város életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval /zászlókkal /'együtt d./ minden, a várossal összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen .
/2/ Az önkormányzat zászlaját a városháza tanácstermében kell elhelyezni. /3/ A zászló használatának engedélyezésére a címerre vonatkozó 5.§. szerinti szabályokat kell alkalmazni.

A jelképek jogosulatlan használata.
8. §. Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérően vagy a közösséget sértő módon használja fel, szabálysértést követ el és 10.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
9. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a jelképek használatáról szóló, módosított 7/1987. /XI.26./ számú tanács rendelet hatályát veszti.

Gresina István sk.
polgármester
Kapecska Ferencné sk.
jegyző
Linkajánló a témához