retsag.hu > Városháza > Pályázatok > VMKK igazgatói állás
Frisítve: 2011.01.27.
Pályázat Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői állás betöltésére

K I V O N A T 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. január 21-i üléséről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6./2011. (I.21.) kt. határozata

Tárgy: Pályázati kiírás Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői állás betöltésére

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21. § 2.) b .pontja alapján pályázatot hirdet a rétsági Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 órás. A vezetői megbízás időtartama: 2011. május 01-től - 2016. április 30-ig szól. 

A munkavégzés helye: 2651, Rétság Rákóczi u.26. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: önállóan működő, tevékenysége szerint közszolgálati közintézmény, a helyi önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény vezetése.

Közművelődési, közösségi feladatok ellátása, szervezése, a településen élők társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakoztatásához megfelelő programok, rendezvények szervezése, a kulturális érdekek közvetítése, a társadalmi, civil szervezetek számára közösségi tér biztosítása, városi honlap, helyi lap, kábeltelevízió, könyvtár működtetése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Vezetői pótlék a pótlékalap 300 %-a.

Pályázati feltételek: 

 • szakirányú egyetemi/főiskolai közművelődési végzettség, vagy nem szakirányú egyetemi/főiskolai végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, 
 • legalább 10 éves közművelődési intézményben szerzett szakmai gyakorlat, 
 • legalább 5 éves közművelődési intézményben szerzett vezetői gyakorlat,
 • szakmai, vezetési program,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet
 • az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 • helyismeret
 • felhasználó szintű számítógép ismeret 
 • idegen nyelvismeret
 • szakmai publikációk jegyzéke
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló iratok vagy azok hiteles másolata, 
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
 • intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai elképzeléseket tartalmazó program,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, továbbá arról, hogy a bizottság és testületi ülésen a pályázó a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárul, vagy nem járul hozzá
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. május 01. napjától. 

A pályázat benyújtásának határideje: KSZK honlapon történő megjelenést követő 30 nap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mezőfi Zoltán polgármester nyújt, a 06-35-550-100-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével 2651 Rétság Rákóczi u. 20.)  Kérjük a borítékon feltüntetni „Álláspályázat”

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 25.

A pályázatot Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázati kiírás közzétételének helye: KSZK honlapján, Rétság Város honlapján, valamint, kábeltévén rövidített formában, utalással a részletes megjelentetésre. KSZK honlapján a feladás határideje: január 24. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják. A pályázati feltételek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet szerint kerültek kiírásra 

Felelős: jegyző
Határidő: 2011.január 24.

kmf.

                              Mezőfi  Zoltán sk.                                 Fejes  Zsolt sk.
                                  polgármester                                          jegyző
 

Linkajánló a témához