Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

RÉTSÁG város hivatalos honlapja


Katasztrófavédelem

A tűzesetek megelőzése és a lakosság biztonsága érdekében a szabadtéri tűzgyújtást minden esetben jogszabályban rögzített előírások és ideiglenes rendeletek szabályozzák.

1. Égetés belterületen (ingatlanok): A települési önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben szabályozza a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat. Az önkormányzati rendeletben szabályozott időszakokról és feltételekről az önkormányzattól kell érdeklődni. Amennyiben a település önkormányzata nem rendelkezett önkormányzati rendeletben a belterületi égetés időintervallumáról, feltételeiről, akkor a kerti és növényi hulladékot tilos égetéssel megsemmisíteni.

2. Az égetés feltételei külterületre vonatkozóan: Amennyiben az égetés feltételei a jogszabályi környezet illetve hatósági engedélyek alapján adottak, akkor az élet- és vagyonbiztonságot szem előtt tartva, azt be kell jelenteni a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségen (2660 Balassagyarmat Baltik Frigyes út 1.).
Az irányított égetés engedélyezésének eljárása általános hatósági eljárás, így illetékköteles. Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni. Az erre vonatkozó kérelmet az Önkormányzatoknál, a tűzoltóságnál, illetve a katasztrófavédelem honlapján is be lehet szerezni. A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. Egy kérelemben csak egy napot és egy pótnapot lehet megjelölni. A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el, melyről határozatot hoz és annak teljesülését az égetés napján ellenőrzi. A szabályokat az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 226. §-a szabályozza.

Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket ésj) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

3. Az égetés feltételei erdőterületen (vágástéri hulladék égetése): Erdőben tűz gyújtására és fenntartására – az erre a célra kijelölt helyek kivételével – csak az erdőgazdálkodó, annak hiányában az erdő tulajdonosa írásbeli engedélye birtokában levő személy jogosult. A vágástéren visszahagyott faanyag égetése az erdőgazdálkodó által arra kijelölt területeken és csak abban az esetben megengedett, ha a tűz az újulatot és a környezetében lévő erdőt, az erdőn kívüli területek élővilágát, valamint a természeti képződményeket és egyéb műtárgyakat nem veszélyezteti. A vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység. Bejelentés követelményei: égetés időpontja, helyrajzi szám és koordináta, jelen lévő személy elérhetősége, megközelíthetőség leírása, esetleg térkép) (Bejelentés e-mail-en is lehetséges, illetékmentes: nograd.titkarsag@katved.gov.hu vagy levélben: NMKI 3100 Salgótarján Szent Flórián tér 1.)
Az égetést az erdőgazdálkodó által megbízott személy irányítása mellett, az erre a munkára vonatkozó tűzvédelmi oktatásban részesült személyek végezhetik. Az égetést akkor lehet elkezdeni, ha a vágástéri hulladék a faállomány szélétől legalább 30 méterre halomba van rakva, és körülötte legalább 2 méter széles, éghető anyagoktól mentes tűzvédő sávot alakítottak ki.
Indokolt esetben a vágástéri hulladék összegyűjtés nélküli elégetésére, a tűzpászta tisztántartására ellenőrzött tüzet is alkalmazhat az erdőgazdálkodó. Az ellenőrzött tűz olyan folyamatosan ellenőrzött viszonyok között égő tűz, melynek célja a biomassza mennyiségének csökkentése a területen. Az ellenőrzött tűz tervezett alkalmazását az erdőgazdálkodó köteles bejelenteni a területileg illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságnak, köteles továbbá az érintett területet bemutató térképet, az alkalmazandó égetési technikák leírását és a tűz biztosításához rendelkezésre álló saját eszközeinek listáját részére átadni. Az ellenőrzött tűz irányítását legalább tűzoltó alaptanfolyami végzettséggel rendelkező személy végezheti.
Mindhárom esetben kötelező betartani a jogszabályokban általános előírt szabályokat (szélcsendes időben, a tűz továbbterjedésének megakadályozása érdekében a tűz oltására és jelzésére alkalmas eszközök készenlétben tartása, megfelelő képzettségű személyek jelenléte). A jogszabályi és a rendeleti tilalom ellenére, illetve az érvényben lévő szabályozástól eltérő vagy hatósági engedélyt nélkülöző tűzgyújtás miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szab ki.

A tűzgyújtási tilalommal és az erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért kérjük, keresse fel a katasztrófavédelem központi és megyei weboldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, illetve http://megye.katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu).

Szankciók:
1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

2. tűzvédelmi előírás megszegése,
ha az tüzet idézett elő
10 000 1 000 000
3. tűzvédelmi szabály megszegése,
ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása
is szükséges
20 000 3 000 000
4. tűzvédelmi szabály megszegése,
ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő

20 000

1 000 000
42. a tűzvédelmi jogszabályban vagy
a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb előírások megszegése
20 000
60 000
44. a termőföld védelméről szóló törvényben
előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával
a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodnak
40 000
200 000
48. irányított égetés végzése a tűzvédelmi
hatóság engedélye nélkül
50 000
500 000
49. szabadtéri égetés során az alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenységre és az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi
előírások be nem tartása
20 000
400 000