Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

RÉTSÁG város hivatalos honlapja


Közérdekű adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege
Közzétételi kötelezettség: A változásokat követően azonnal
Megőrzési időtartam:  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata »
A Hivatal tevékenységét meghatározó jogszabályok »
2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Közzétételi kötelezettség: Negyedévente
Megőrzési időtartam:  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Jelentősebb nem kötelező feladatok:

  • Lakossági szemétszállítási díj támogatása
  • Születési támogatás
  • Beiskolázási segély
  • Civil szervezetek támogatása
3. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
Közzétételi kötelezettség: A változásokat követően azonnal
Megőrzési időtartam: Az előző állapot törlendő
Ügyleírások itt megnyithatók »
A Hivatal tevékenységét meghatározó jogszabályok »
Másolat készítési szabályzat »
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Közzétételi kötelezettség: A változásokat követően azonnal
Megőrzési időtartam:  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Szociális alapszolgáltatások »
5. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Közzétételi kötelezettség: A változásokat követően azonnal
Megőrzési időtartam:  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Nyilvántartás bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről »
Az ipari tevékenységet végző telepekről vezetett nyilvántartás »
Kereskedelmi szolgáltatások nyilvántartási jegyzéke »
6. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
Közzétételi kötelezettség: Negyedévente
Megőrzési időtartam:  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A Hangadó című hivatalos városi lap oldala »
7. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
Közzétételi kötelezettség: A változásokat követően azonnal
Megőrzési időtartam:  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Önkormányzat munkaterve 2015 »
A képviselő-testület éves munkaterve »

A képviselő-testület üléseinek napirendje és előterjesztései »
Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei »
Bizottsági ülések jegyzőkönyvei »
8. Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
Közzétételi kötelezettség: E törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal
Megőrzési időtartam:  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Társadalmi véleményezésre kitűzött anyagok »
9. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
Közzétételi kötelezettség: Folyamatosan
Megőrzési időtartam:  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Pályázatok »
10. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
Közzétételi kötelezettség: A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul
Megőrzési időtartam:  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Tényfeltáró albizottság jelentése a Hangadó különszámában »
11. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
Közzétételi kötelezettség: Negyedévente
Megőrzési időtartam:  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
12. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Közzétételi kötelezettség: Negyedévente
Megőrzési időtartam: Az előző állapot törlendő
13. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
Közzétételi kötelezettség: Negyedévente
Megőrzési időtartam:  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Ügyforgalmi statisztikák »
14. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Közzétételi kötelezettség: Negyedévente
Megőrzési időtartam:  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
15. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Közzétételi kötelezettség: Negyedévente
Megőrzési időtartam:  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Közérdekű adatok megismerése »
16. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Közzétételi kötelezettség: A változásokat követően azonnal
Megőrzési időtartam:  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
17. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
Közzétételi kötelezettség: A változásokat követően azonnal
Megőrzési időtartam: Az előző állapot törlendő